Ministranti vigilie Vzkříšení

Ministranti vigilie Vzkříšení

Velikonoční triduum

Internetová pomůcka pro ministranty

Velikonoční vigilie

Zpět na hlavní stránku


Vyber volitelné možnosti:

Přisluhuje jáhen

Jeden nebo více koncelebrantů

Exsultet zpívá zpěvák

Paškál přenáší:

jáhen

koncelebrant

ministrant

Lavabo po mazání křižmem

Jednotlivé služby

Nahoře v presbytáři
 • Misalista – drží i přímluvy a Křestní obřady, asistuje při eucharistické modlitbě
 • Baterka – svítí na misál u ohně a u sedes
 • Ministrant 1 – má konvičky
 • Ministrant 2 – má kalich
 • Ministrant 3 – pomáhá chystat oltář
 • Ministrant 4 – má utěrku
 • Zvonky 1 – zvoní při Gloria a při proměňování
 • Zvonky 2 – zvoní při Gloria
 • Ministrant 5 – zapálí svíčky na oltáři a přisluhujícím v presbytáři
 • Ministrant 6 – zapálí svíčky přisluhujícím mimo presbytář
 • Pomocný ceremonář – dohlíží na služby ministrantů v presbytáři
 • Paškál – nahrazuje jáhna pro přenášení paškálu
 • Kropenka – nese celebrantovi kropenku při Vidi aquam
 • Komentátor
 • Přímluvy – (pokud je nečte jáhen nebo novokřtěnci)
 • Mikrofonista – drží mikrofon u ohně a při křestních obřadech
 • Zpěvák – zpívá Exsultet
 • Volná místa v presbytáři doplní akolyté podávající svaté přijímání
Dole pod ambonem
 • 4 ministranti, kteří zapalí lidem svíčky
 • 3 ministranti, kteří ve džbáncích roznášejí vodu do kropenek
 • Ministrant 7 – nese k ohni na tácku kadidlová zrna do paškálu
 • Ostatní akolyté podávající sv. přijímání
 • Ostatní ministranti
Dole u sakristie
 • Turifer – nosí kadidelnici
 • Navikulář – nosí loďku (chodí po levé ruce turifera)
 • Zvonky dole (u vchodu do sakristie)
 • Pateny – rozdá pateny u křtitelnice
 • 3 ministranti zajišťující lavabo po křtu – první nese tácek se solí, citronem a chlebem, druhý tácek a konvičku s vodou a mýdlem, třetí ručník
 • Ceremonář

Průběh obřadů

Průvod k ohni

Průvod jde okolo kostela k ohni.

Pořadí průvodu:

 • Turifer a navikulář (s prázdnou kadidelnicí)
 • Misalista a baterka
 • Mikrofonista a ministrant 7
 • Zpěvák
 • Přisluhující v presbytáři dle stanoveného pořadí
 • Ostatní přisluhující dle stanoveného pořadí
 • Křtěnci s kmotry
 • Koncelebranti
 • Jáhen (nese paškál)
 • Koncelebrant (nese paškál)
 • Paškál (nese paškál)
 • Celebrant

Po příchodu před kostel průvod obejde oheň kolem dokola, aby se první ministranti dostali zpět k celebrantovi. Ostatní podle situace nechají projít kněze a paškál k ohni.

Žehnání ohně

K celebrantovi se zepředu postaví misalista a ten, kdo nese paškál, zezadu baterka a mikrofonista.

Následuje úvodní pozdrav, žehnání ohně, vyrývání břeven a číslic, zapálení paškálu, přenesení uhlíků do kadidelnice a poté okouření paškálu.

1. zvolání „Světlo Kristovo“ (u ohně)

Nikdo si nezapaluje svíce, potom průvod vejde do kostela hlavním vchodem.

Pokud zvolání nezpívá kněz ani jáhen, zpívá je Zpěvák.

Pořadí průvodu:

 • Turifer a navikulář
 • Jáhen s paškálem
 • Celebrant
 • Koncelebrant s paškálem
 • Celebrant
 • Celebrant s paškálem
 • Koncelebranti
 • Zpěvák a mikrofonista
 • Zbytek průvodu ve stejném pořadí jako na začátku
2. zvolání „Světlo Kristovo“ (uprostřed kostela)

Pouze ministranti a ostatní v průvodu si zapálí svíce, potom průvod pokračuje a zastaví se pod schody do presbytáře (kromě paškálu).

3. zvolání „Světlo Kristovo“ (nad schody do presbytáře, čelem k lidu)

Po tomto zvolání se paškál postaví do svícnu.

Začnou se zapalovat svíce všem lidem v kostele a průvod pokračuje do presbytáře, kde se všichni postaví na svá místa; stejně tak ostatní, kteří do presbytáře nejdou.

Komentátor čte komentář před chvalozpěvem Exsultet.

Exsultet

V průběhu komentáře nasype celebrant kadidlo a turifer s navikulářem jdou k ambonu. Poté přijde k ambonu ten, kdo zpívá Exsultet. Pokud jej zpívá jáhen, žádá předtím o požehnání. Jáhen nebo kněz okouří paškál a misál, z něhož se zpívá. Turifer a navikulář poté zůstávají stát kousek za ambonem.

Při Exsultet všichni stojí se zapálenými svícemi. Po jeho skončení odchází ten, kdo zpívá, na své místo a po něm turifer a navikulář odcházejí do sakristie. Všichni se posadí.

Následuje komentář před starozákonními čteními nebo výzva kněze z misálu.

Starozákonní čtení

Po každém čtení a žalmu následuje modlitba, při které všichni stojí.

Po poslední modlitbě ministrant 5 od paškálu zapálí oltářní svíce.

Gloria

Po zapálení svící zazpívá celebrant „Sláva na výsostech Bohu“. Varhaník začne slavnostní preludium, zároveň dva ministranti v presbytáři a jeden u sakristie začnou zvonit na zvonky. Přestanou zvonit na pokyn ceremonáře (před koncem preludia).

Schola a lid pokračují ve zpěvu a kostelník průběžně rozsvěcuje všechna světla v kostele. Po celou dobu chvalozpěvu vyzvánějí všechny kostelní zvony.

Vstupní modlitba

Následuje komentář před epištolou.

Epištola
Alelujový žalm

První Aleluja předzpívá celebrant, při čemž všichni v kostele vstanou a stojí až do evangelia.

Při poslední sloce („Kámen, který stavitelé...“) přichází do presbytáře turifer a navikulář, ukloní se před oltářem, jdou k celebrantovi, je-li nutno, pokleknou; nechají si nasypat kadidlo a odejdou k ambonu.

Po nasypání kadidla přijde k celebrantovi jáhen požádat o požehnání a poté jde k ambonu.

Okouření evangelia

Po odpovědi lidu „Sláva Tobě, Pane“ jáhen kněz okouří evangelium.

Evangelium

Po skončení evangelia jáhen kněz odchází na své místo (pokud zároveň nemá homilii od ambonu), následně ministranti postaví svíce opět kolem kříže a odcházejí na svá místa, po nich odcházejí i turifer a navikulář.

Homilie

Chvíle ticha a komentář před křestní bohoslužbou
Výzva kněze (z misálu)
Litanie ke všem svatým
Modlitba po litaniích (z misálu)
Kometnář před žehnací modlitbou

Během něj jáhen, koncelebrant, ministrant, který bere paškál, celebrant, misalista (s misálem nebo Křestními obřady) a mikrofonista sejdou dolů ke křtitelnici. Katechumeni se postaví vedle sebe do řady pod schody a jejich kmotři za nimi.

Žehnací modlitba a posvěcení vody

Celebrant ji čte z Křestních obřadů nebo z misálu (používá se 1. způsob s ponořením paškálu do vody). Všichni odpoví „Prameny, velebte Pána...“.

Potom se celebrant vratí na své místo (pokud zároveň nekřtí) a ke křtitelnici přichází kněz-křtitel.

Zároveň se čte komentář před zřeknutím se zlého.

Zřeknutí se zlého

Odpovídají pouze katechumeni, všichni dohromady.

Vyznání víry a křest

Katechumeni (jednotlivě) vyznají víru a přistoupí ke křtu. Kmotr drží při křtu pravou ruku na pravém rameni křtěnce.

Mazání křižmem

Po něm následuje lavabo (3 ministranti u sakristie).

Obléknutí bílého roucha

Při slovech kněze: „Znamením této důstojnosti...“ obléká kmotr pokřtěnému bílé roucho (všichni současně), po skončení výzvy kněze pokřtění odpoví: „Amen“.

Předání svíce

Kmotři vyjdou po schodech nahoru, zapálí od paškálu křestní svíce a dají je svým kmotřencům. (Jáhen nebo ministrant přinese paškál knězi-křtiteli nebo jej alespoň sundá ze svícnu.)

Zapálení svíček

Kněz-křitel, jáhen a ostatní přisluhující se vrací do presbytáře; ministranti 5 a 6 si rozsvítí svíčku od paškálu, jeden zapálí svíčky všem v presbytáři, druhý jde dolů, zapálí svíčky určeným ministrantům a ti lidem v kostele.

Ministranti nalévající vodu do kropenek se přesunou do sakristie a připraví se.

Mezitím se čte Komentář před obnovou křestního vyznání.

Obnova křestního vyznání – z misálu

Během ní všichni stojí s rozžatými svícemi.

Vidi aquam

Celebrant naplní z křtitelnice kropenku a džbánky. Potom s jáhnem ministrantem prochází kostelem a kropí lid. Ministranti naplní kropenky u všech vchodů. Mezitím se zpívá antifona „Viděl jsem pramen vody“.

Po skončení antifony si všichni zhasnou svíčky, na čež také upozorní komentář.

Přímluvy

Úvod a závěrečnou modlitbu čte celebrant od sedes, přímluvy čte jáhen nebo lektor od ambonu. (Mohou je číst také novokřtěnci.)

Přinášení obětních darů

Pro dary jde dolů celebrant s jáhnem nebo ministrantem. Mezitím se na oltář chystají korporály, misky a ciboria s hostiemi a 2 kalichy s palami.

Po přinesení darů jáhenkněz nalije víno a vodu do obou kalichů.

Okouření obětních darů

Při nalévání vody do kalichů přicházejí do presbytáře turifer a navikulář, ukloní se před oltářem a zaujmou obvyklé místo, kde jim celebrant nasype kadidlo. Následně mu přes jáhna podají kadidelnici. Celebrant okouří obětní dary, spolu s jáhnem obejde a okouří oltář a kříž.

Potom předá kadidelnici jáhnovi. Ten okouří celebranta (před i po okouření vždy úklona hlavy) a společně všechny koncelebranty, potom jde s turiferem i navikulářem před oltář. Ukloní se společně čelem k lidem, okouří je a znovu se ukloní. Všichni se otočí k oltáři, ukloní se a turifer s navikulářem odejdou do sakristie.

Potom předá kadidelnici turiferovi. Ten okouří celebranta (před i po okouření vždy úklona hlavy) a následně koncelebranta, potom jde spolu s navikulářem před oltář. Ukloní se společně čelem k lidem, okouří je a znovu se ukloní. Otočí se k oltáři (otáčejí se čelem k sobě), ukloní se a odejdou do sakristie.

Před okouřením lidu všichni v presbytáři vstanou.

Lavabo

Po okouření oltáře se na něj nachystá misál a ihned po okouření celebranta jsou mu umyty ruce.

Modlitba nad dary

Po jejím skončení nastupuje misalista na asistenci; stojí nalevo za knězem, při otáčení stránek přikročí a levou rukou otočí stránku.

Preface 1. velikonoční
Sanctus
Eucharistická modlitba

Při eucharistické modlitbě musí mít misalista připravenu záložku na vsuvku za nově pokřtěné.

Misalista klečí od chvíle, kdy celebrant vztahuje ruce nad dary, do jeho zvolání „Tajemství víry“.

Proměňování

Turifer a navikulář mají zjištěno, jaká je eucharistická modlitba, aby přišli ve správnou chvíli.

Před odchodem ze sakristie si nasypou kadidlo, přijdou do presbytáře, kleknou uprostřed před oltářem na schodek (předtím se neuklánějí). Při pozdvihování okuřují směrem na hostii a kalich. Jakmile skončí Tajemství víry vstanou a odcházejí (opět bez úklony).

Při pozdvihování zvoní pouze jeden ministrant na oba zvonky současně.

Otče náš
Pozdravení pokoje

Ihned po pozdravení pokoje se dají na oltář všechny prázdné misky a ciboria. Některý akolyta přinese ze svatostánku velké ciborium.

Svaté přijímání

Celebrant přijme Tělo Kristovo a Krev Kristovu. Po něm přijímají i ostatní kněží. Celebrant podá Tělo a Krev Kristovu jáhnovi.

Do presbytáře přicházejí ostatní podávající (vždy po dvojicích s pokleknutím před oltářem); přijímají Tělo Kristovo a Krev Kristovu. Jedna z velkých hostií se dá do pyxidy.

Mezitím stanovený ministrant rozdává u křtitelnice pateny.

Až všichni akolyté přijmou, podá jim celebrant z oltáře misky a ciboria (nikdo kromě kněží by si neměl sám brát nádoby z oltáře) a všichni odcházejí podávat na stanovená místa (někdo podá přisluhujícím v presbytáři); podávající na kůru si vždy berou ciborium s víkem. Dole pod schody se k nim připojí pateny.

Celebrant s jáhnem, koncelebrantem nebo některým akolytou podávají pod obojí způsobou napitím nově pokřtěným, kmotrům, prvokomunikantům, příp. příbuzným, vpředu pod schody.

Po ukončení podávání chodí všichni k oltáři k purifikaci. Nespotřebované hostie se dají do dvou ciborií (dle počtu zbylých hostií) a ta se spolu s pyxidou odnesou do svatostánku. Z oltáře se sklidí misál, paly, purifikatoria a hlavní kalich.

Modlitba po sv. přijímání
Slavnostní požehnání – z misálu

Při propuštění se přidává 2x Aleluja.

Odchod

Ministranti mimo presbytář se rozestoupí pod schody a ukloní se společně s celebrantem. Poté odcházejí průvodem do sakristie (nejprve ti, co stojí dole).


Autoři textů: Martin J., Michal J., Pavel G.