Pravidelné bohoslužby

Pravidelné bohoslužby

Aktuální bohoslužby v týdenním přehledu

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

Liturgie v rodině

Pravidelné bohoslužby

Po nedělních dopoledních mších svatých jste zváni na přátelské posezení a občerstvení do klubu Pod Kánoí.

V neděli a v pátek je od 17 hodin až do večerní mše svaté vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní a příležitost k svátosti smíření.

NEDĚLE 7:00; 8:30 – mše sv. pro děti za doprovodu dětských schol; 10:00; 11:30; 18:30
PONDĚLÍ 6:30; 18:30 – studentská mše sv. za doprovodu studentské scholy
ÚTERÝ 6:30
STŘEDA 6:30; 18:30
ČTVRTEK 6:30; 18:30
PÁTEK 6:30; 18:30
SOBOTA 6:30; 18:30 – mše sv. s nedělní platností

Svátost smíření

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou.

V pátek od 17 do 18.30 hodin (během adorace)

V neděli od 17 do 18.30 hodin (během adorace)

Nedělní mše svatá pro rodiče s dětmi v 8.30 hodin

„Nechte děti přicházet ke mě a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.“ (Lk 18,15–17)

Proč mše svatá pro děti

I děti patří do našeho společenství a měly by se učit aktivně účastnit bohoslužeb. Každý, kdo někdy vzal s sebou malé dítě do kostela na mši svatou, ví, jak je těžké udržet ho v klidu, aby nerušilo ostatní zúčastněné, a zároveň aby ho duchovní věci neodradily dříve, než je bude schopno svým rozumem pochopit.

Proto je v našem kostele vyhrazena mše sv. v neděli v 8.30 hod. právě dětem.

Cílem dětských mší svatých je liturgii co nejvíce přiblížit těm nejmenším a přístupnou formou je vtáhnout do dění v kostele i ve farnosti.

Jak bohoslužba probíhá

Nedělní kázání bývá pro děti obzvláště náročné na soustředění.
Kněz proto přichází na promluvu mezi děti, vede s nimi dialog. Pomocí příběhu vysvětluje dětem nějakou pravdu z Božího slova.

Další částí mše svaté, které se děti mohou aktivně zúčastnit, jsou přímluvy. Mohou přečíst prosbu přichystanou na lístku, nebo říci svou vlastní. Jedna z přítomných rodin potom přináší obětní dary. Tatínkové, kteří jdou pak vybírat peníze, mohou sebou vzít i malé děti, aby měly více pohybu.

Modlitby Otče náš se děti účastní v kruhu kolem oltáře, kam kněz vždycky pozve jen určitou věkovou skupinu (např. předškolní děti, některou třídu, scholičku).

Dětská schola

Neodmyslitelnou součástí dětských mší svatých je i kytarový hudební doprovod. Schola na dětské nejen připravuje a secvičuje repertoár, ale také se věnuje malým zpěvákům v tzv. Baby scholičce.

Pondělní studentská mše svatá v 18.30 hodin

Mše sv. pro studenty se konají v našem kostele každé pondělí od 18.30 hod.

První studentskou bohoslužbu sloužil v pondělí 9. října 2006 otec biskup Josef Hrdlička, který zároveň slavnostně otevřel a posvětil klub Pod kánoí.

Studentské bohoslužby navázaly na předchozí mládežnické mše svaté, které v naší farnosti probíhaly od roku 2002.

Více informací o studentských mších sv. a aktivitách RR49 naleznete na webu www.rr49.cz.

Modlitba růžence

Společná modlitba růžence probíhá každý den mimo pátek a neděli v 17.55 hodin.

Denní modlitba církve

Celá církev od počátku chválí svého Pána společnou modlitbou, která je napsaná v breviáři. Tato modlitba je rozdělena na několik částí, hlavní jsou ranní a večerní chvály. Kněží, řeholníci a řeholnice se modlí každý den všechny části, laici jsou zváni podle možností.

V našem kostele se společně modlíme ranní chvály každý den přede mší svatou v 6.00 hod. Jsou k dispozici volné breviáře. Každý je zván k této modlitbě církve.

Adorace

Adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní se koná každý pátek a každou neděli od 17 hodin do večerní mše svaté (18.30).

Křížová cesta

Křížová cesta v době postní se koná vždy v pátek místo adorace, dále v neděli v 16 hodin s následnou adorací.

Májové pobožnosti v měsíci květnu

kostel sv. Filipa a Jakuba

  • po každé ranní mši svaté a před každou večerní mší svatou od 18.00 hod.

kaple sv. Anny v Jaroslavicích

  • pondělí, středa, pátek v 17:45; v pondělí bude májová pobožnost zaměřená více na děti
kaple sv. Václava na Kudlově

kaple sv. Martina na Příluku
  • středa v 17:45