Společenství

Společenství

V naší farnosti funguje několik modlitebních společenství. Každé z nich je zcela identické a nezaměnitelné, je vedeno v jiném duchu a má různorodou náplň. Některá z nich jsou uzavřená, jiná otevřená. Ve farnosti fungují společenství modlitební, biblická, charismatická, růžencová, chlapská, modlitby matek, mladých pracujících apod. Není tedy úplně lehké si vybrat správné modlitební společenství.

Proto Tě chceme vybídnout, oslov s výběrem správného společenství Markétu Piknovou nebo někoho z kněží naší farnosti.

 

Pro představu zde uvádíme několik odkazů na různé typy duchovních směrů a hnutí, které na Zlínsku působí:

 

MODLITBY MATEK / MODLITBY OTCŮ

Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději. Je opravdu nutné sjednotit se v modlitbě za naše děti. …. 

Pilíře naší spirituality jsou odevzdání a důvěra. Tři hlavní zásady modliteb matek /otců: neradit si, nekritizovat se a být diskrétní k tomu co bylo na skupince řečeno.

http://www.modlitbymatek.cz

 

CHARISMATICKÉ SPOLEČENSTVÍ

Charismatická obnova je součástí obnovného proudu, procházejícího napříč církvemi a denominacemi minimálně od počátku dvacátého století. Tento proud dává zakusit, že jsme milované děti Boží, vykoupené Ježíšem Kristem a vybavené Duchem svatým k novému životu. Osobní zkušenost s Duchem svatým je v charismatické obnově nazývaná křest Duchem svatým nebo hlubší vylití Ducha svatého. Charismatická obnova je jednou z cest ke znovuobjevení tajemství letnic, tajemství křesťanského života žitého z Božího obdarování, z moci a lásky Ducha svatého, který byl vylit do našich srdcí.

http://www.cho.cz

 

RODINA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE

Rytířstvo Neposkvrněné (latinsky Militia Immaculatae, zkratka M. I.) je celosvětové mariánské evangelizační hnutí založené sv. Maxmiliánem M. Kolbem roku 1917. 

Rytířstvo Neposkvrněné usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou Pannu Marii. Rytíři a rytířky Neposkvrněné skrze vlastní úplné odevzdání se do rukou Matky Boží usilují v první řadě o vlastní obrácení a pak o obrácení ostatních hříšníků, zvláště odpadlíků od víry a těch, kteří ještě neznají Ježíše Krista. Odevzdání se Panně Marii v M. I. nekončí u Panny Marie, ale směřuje ke Kristu. Je to ve skutečnosti zasvěcení se Ježíši. Mottem M. I. je „Vést každého člověka skrze Pannu Marii k Božskému Srdci Pána Ježíše“.

https://immaculata.minorite.cz/rytirstvo-neposkvrnene/

 

SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD (SFŘ)

Třetí řád (terciáři) byl založen r. 1221 sv. Františkem z Assisi. Jeho jedinečné pochopení evangelia dalo vznik hnutí obnovy, zahrnující také ty, kteří nemohli vstoupit do prvního (bratři františkáni) či druhého (klarisky) řádu. Patří do františkánské rodiny a je tvořen „jednotou všech katolických bratrských společenství, jejichž členové, vedeni Duchem svatým, se svou profesí zavazují žít evangelium způsobem sv. Františka ve svém světském stavu.

https://www.ofm.cz/frantiskani/terciari/

 

SLUŽEBNÍCI JEŽÍŠOVA VELEKNĚŽSKÉHO SRDCE

Dílo Služebníků vzniklo v roce 2008 v návaznosti na celoživotní touhu Stanislavy Ernstové jako stále rostoucí seskupení většinově laiků, ale také řeholníků a kněží. Modlitba a oběť za kněze je prostředkem, jak přijmout pozvání k následování Ježíše-Velekněze. Velekněžství je životním rozměrem Zeleného čtvrtka: Ježíš nás důvěrně zve do dění mše svaté a liturgie žité celým životem.

 

FATIMSKÝ APOŠTOLÁT

Světový apoštolát Fatimy je tvořen jednotlivými členy, kteří žijí v různých místech světa a následují zásady hnutí. Minimum vyžadované pro členství ve Světovém apoštolátu Fatimy je slib.

Poselství z Fatimy je novým zásahem Boha do historie lidstva. Má univerzální charakter, který odráží evangelium v jeho čerstvosti a jednoduchosti prvních křesťanských katechezí, a to právě voláním k modlitbě a pokání, které nás vedou k obrácení, k „metanoi“, změně života.

http://www.cm-fatima.cz

 

VDOVY A VDOVCI

Vytvářet společenství, které je v současné době tolik potřebné. Člověk je bytost vztahová, vztah k druhému člověku je pro něj základní potřebou. A mezi ovdovělými, kteří často zůstanou úplně sami, dvojnásob potřebná. Vždyť víra se nedá žít sólo, Bůh je v srdci každého člověka. Vedle toho je našim cílem nabídnout pomocnou ruku všude tam, kde je nouze, strádání, bolest. Nadlehčit těm, kteří ztrácejí sílu a chuť k životu pod tíhou zármutku nad smrtí svého životního partnera. Nabídnout konkrétní pomoc v praktických věcech, právních, psychologických i finančních.

http://vdovyavdovci.cz

 

HNUTÍ FOCOLARE

Klíč k po­cho­pe­ní způ­so­bu ži­vo­ta Hnu­tí fo­ko­lá­re je v jeho sa­mot­ných za­čát­cích. Jako se Chi­a­ra Lu­bi­cho­vá a její pří­tel­ky­ně sna­ži­ly od­po­vě­dět na po­tře­bu doby - zů­stat v roz­bom­bar­do­va­ném měs­tě a být na­blíz­ku těm, kte­ří nej­víc po­tře­bo­va­li po­moc - po­dob­ným způ­so­bem se celé Hnu­tí vždy zno­vu a zno­vu ote­ví­rá pro kaž­dý pří­tom­ný oka­mžik. Ital­sky "fo­co­la­re" zna­me­ná ro­din­ný krb, ohniš­tě. 

Hnu­tí ovšem po­u­ží­vá ná­zvy dva. Tím dru­hým je "Ope­ra di Ma­ria", Dílo Ma­rii­no. Ná­zev vy­chá­zí z této myš­len­ky: jako se Je­žíš na­ro­dil z Pan­ny Ma­rie, tak i jeho "na­ro­ze­ní" mezi čle­ny Hnu­tí je dí­lem Ma­rii­ným, pro­to­že se sna­ží svým ži­vo­tem na­po­do­bo­vat Ma­riin ži­vot a tak vy­tvá­řet pod­mín­ky pro Kris­tův zrod upro­střed nich. 

https://www.focolare.cz

 

KOMUNITA CENACOLO

Komunita Cenacolo je křesťanské sdružení, které přijímá ztracené mladé lidi, nespokojené a bouřící se, zoufalé a beznadějné, teda všechny, kteří chtějí najít opět sami sebe, najít radost a smysl života.

http://www.komunita-cenacolo.cz/