Společenství

Společenství

V naší farnosti funguje několik modlitebních společenství. Každé z nich je zcela identické a nezaměnitelné, je vedeno v jiném duchu a má různorodou náplň. Některá z nich jsou uzavřená, jiná otevřená. Ve farnosti fungují společenství modlitební, biblická, charismatická, růžencová, chlapská, modlitby matek, mladých pracujících apod. Není tedy úplně lehké si vybrat správné modlitební společenství.

Proto Tě chceme vybídnout, oslov s výběrem správného společenství Markétu Piknovou nebo někoho z kněží naší farnosti.

 

Pro představu zde uvádíme několik odkazů na různé typy duchovních směrů a hnutí, které na Zlínsku působí:

 •  
  MODLITBY MATEK / MODLITBY OTCŮ

  Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději. Je opravdu nutné sjednotit se v modlitbě za naše děti. …. 

  Pilíře naší spirituality jsou odevzdání a důvěra. Tři hlavní zásady modliteb matek /otců: neradit si, nekritizovat se a být diskrétní k tomu co bylo na skupince řečeno.

  http://www.modlitbymatek.cz

 •  
  KLUB MAMINEK A MODLITBY MATEK

  Stále zveme všechny maminky na otevřené Modlitby matek, které probíhají každé úterý od 8:30 do 9 hodin v Klubu pod kánoí na faře. Za první rok působení této možnosti využilo asi 15 maminek, některé chodí pravidelně, některé méně, ale stačí mezi nás přijít jednou a už pokaždé se za Vás a Vaši rodinu budeme modlit :-) Přijďte se modlit za sebe, své děti i své rodiny.

  Po modlitbách můžete plynule navázat na program v Klubu maminek, přičemž po delší pauze opět od října obnovujeme tematické Kluby maminek - přibližně jednou za 14 dní nás bude čekat nějaké téma, nebo zaměření, kterému se budeme věnovat. Tento měsíc se zaměříme na tvoření na Misijní jarmark farnosti - společně budeme malovat perníčky, a to v úterý 11. a 18. října. Perníčky budou zajištěny, s sebou si můžete vzít své oblíbené zdobítko a případně své starší dítko, které může zdobit též :-) Ve zbývající úterky, tedy 4.10. a 25.10. nás čeká Kafíčkování, tedy maminky si můžou dát dobrou kávu a popovídat si a děti si mezitím mohou pohrát a vytvářet už od nejútlejšího věku „minispolečenství“.
  Klub maminek je otevřený všem – není nutné se nikam přihlašovat, není nutné chodit pravidelně, ale každého návštěvníka rádi uvítáme a přijmeme mezi sebe.
  Těšíme se na vás!

 •  
  CHARISMATICKÉ SPOLEČENSTVÍ

  Charismatická obnova je součástí obnovného proudu, procházejícího napříč církvemi a denominacemi minimálně od počátku dvacátého století. Tento proud dává zakusit, že jsme milované děti Boží, vykoupené Ježíšem Kristem a vybavené Duchem svatým k novému životu. Osobní zkušenost s Duchem svatým je v charismatické obnově nazývaná křest Duchem svatým nebo hlubší vylití Ducha svatého. Charismatická obnova je jednou z cest ke znovuobjevení tajemství letnic, tajemství křesťanského života žitého z Božího obdarování, z moci a lásky Ducha svatého, který byl vylit do našich srdcí.

  https://www.cho.cz

 •  
  RODINA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE

  Rytířstvo Neposkvrněné (latinsky Militia Immaculatae, zkratka M. I.) je celosvětové mariánské evangelizační hnutí založené sv. Maxmiliánem M. Kolbem roku 1917. 

  Rytířstvo Neposkvrněné usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou Pannu Marii. Rytíři a rytířky Neposkvrněné skrze vlastní úplné odevzdání se do rukou Matky Boží usilují v první řadě o vlastní obrácení a pak o obrácení ostatních hříšníků, zvláště odpadlíků od víry a těch, kteří ještě neznají Ježíše Krista. Odevzdání se Panně Marii v M. I. nekončí u Panny Marie, ale směřuje ke Kristu. Je to ve skutečnosti zasvěcení se Ježíši. Mottem M. I. je „Vést každého člověka skrze Pannu Marii k Božskému Srdci Pána Ježíše“.

  https://immaculata.minorite.cz/rytirstvo-neposkvrnene/

 •  
  SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD (SFŘ)

  Třetí řád (terciáři) byl založen r. 1221 sv. Františkem z Assisi. Jeho jedinečné pochopení evangelia dalo vznik hnutí obnovy, zahrnující také ty, kteří nemohli vstoupit do prvního (bratři františkáni) či druhého (klarisky) řádu. Patří do františkánské rodiny a je tvořen „jednotou všech katolických bratrských společenství, jejichž členové, vedeni Duchem svatým, se svou profesí zavazují žít evangelium způsobem sv. Františka ve svém světském stavu.

  https://www.ofm.cz/frantiskani/terciari/

 •  
  SLUŽEBNÍCI JEŽÍŠOVA VELEKNĚŽSKÉHO SRDCE

  Dílo Služebníků vzniklo v roce 2008 v návaznosti na celoživotní touhu Stanislavy Ernstové jako stále rostoucí seskupení většinově laiků, ale také řeholníků a kněží. Modlitba a oběť za kněze je prostředkem, jak přijmout pozvání k následování Ježíše-Velekněze. Velekněžství je životním rozměrem Zeleného čtvrtka: Ježíš nás důvěrně zve do dění mše svaté a liturgie žité celým životem.

 •  
  FATIMSKÝ APOŠTOLÁT

  Světový apoštolát Fatimy je tvořen jednotlivými členy, kteří žijí v různých místech světa a následují zásady hnutí. Minimum vyžadované pro členství ve Světovém apoštolátu Fatimy je slib.

  Poselství z Fatimy je novým zásahem Boha do historie lidstva. Má univerzální charakter, který odráží evangelium v jeho čerstvosti a jednoduchosti prvních křesťanských katechezí, a to právě voláním k modlitbě a pokání, které nás vedou k obrácení, k „metanoi“, změně života.

  http://www.cm-fatima.cz

 •  
  VDOVY A VDOVCI

  Vytvářet společenství, které je v současné době tolik potřebné. Člověk je bytost vztahová, vztah k druhému člověku je pro něj základní potřebou. A mezi ovdovělými, kteří často zůstanou úplně sami, dvojnásob potřebná. Vždyť víra se nedá žít sólo, Bůh je v srdci každého člověka. Vedle toho je našim cílem nabídnout pomocnou ruku všude tam, kde je nouze, strádání, bolest. Nadlehčit těm, kteří ztrácejí sílu a chuť k životu pod tíhou zármutku nad smrtí svého životního partnera. Nabídnout konkrétní pomoc v praktických věcech, právních, psychologických i finančních.

  http://vdovyavdovci.cz

 •  
  KOMUNITA CENACOLO

  Komunita Cenacolo je křesťanské sdružení, které přijímá ztracené mladé lidi, nespokojené a bouřící se, zoufalé a beznadějné, teda všechny, kteří chtějí najít opět sami sebe, najít radost a smysl života.

  http://www.komunita-cenacolo.cz/

 •  
  4YOUNG – spolčo pro mladé

  Jsme skupina mladých lidí z farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, kteří se schází každý páteční večer, aby prohlubovali přátelství nejen mezi sebou, ale hlavně s Bohem.

  Naše schůzky pravidelně začínají modlitbou doprovázenou zpěvem a poté se věnujeme různým tématům z oblasti osobního rozvoje a duchovního života pomocí diskuzí, her, přednášek, workshopů.

  Naše spolčo nežije jen samo pro sebe, ale rádi také pomáháme při akcích farnosti a zapojujeme se do dění diecézní mládeže.

  https://4young.webnode.cz/

 •  
  HNUTÍ FOCOLARE

  Klíč k po­cho­pe­ní způ­so­bu ži­vo­ta Hnu­tí fo­ko­lá­re je v jeho sa­mot­ných za­čát­cích. Jako se Chi­a­ra Lu­bi­cho­vá a její pří­tel­ky­ně sna­ži­ly od­po­vě­dět na po­tře­bu doby - zů­stat v roz­bom­bar­do­va­ném měs­tě a být na­blíz­ku těm, kte­ří nej­víc po­tře­bo­va­li po­moc - po­dob­ným způ­so­bem se celé Hnu­tí vždy zno­vu a zno­vu ote­ví­rá pro kaž­dý pří­tom­ný oka­mžik. Ital­sky "fo­co­la­re" zna­me­ná ro­din­ný krb, ohniš­tě. 

  Hnu­tí ovšem po­u­ží­vá ná­zvy dva. Tím dru­hým je "Ope­ra di Ma­ria", Dílo Ma­rii­no. Ná­zev vy­chá­zí z této myš­len­ky: jako se Je­žíš na­ro­dil z Pan­ny Ma­rie, tak i jeho "na­ro­ze­ní" mezi čle­ny Hnu­tí je dí­lem Ma­rii­ným, pro­to­že se sna­ží svým ži­vo­tem na­po­do­bo­vat Ma­riin ži­vot a tak vy­tvá­řet pod­mín­ky pro Kris­tův zrod upro­střed nich. 

  https://www.focolare.cz

 •  
  SPOLČÁTKO A „KOSTELNÍ PŘÍPRAVKA“ PRO PŘEDŠKOLÁKY

  V tomto školním roce jsem se rozhodli zaměřit se na formaci předškoláčků, tedy dětí 4–7 let. Každý čtvrtek se sejdeme na faře v 16 hodin, kde nás bude čekat cca 40minutové spolčátko, které bude zaměřeno na poznávání sebe navzájem, zahrajeme si hry, budeme vytvářet, učit se písničky, ale hlavně se budeme snažit už od tohoto útlého děti vést k našemu farnímu minispolečenství. Poté se společně přesuneme do kostela, kde se budeme posouvat po 3 měsících – první 3 měsíce (říjen–prosinec) se budeme krátce (cca 15 minut) seznamovat s kostelem, poznávat jej, učit se, jak se v něm chovat, říkat si, co v něm všechno probíhá. Další 3 měsíce (leden–březen) budeme prodlužovat čas zde strávený a plynule přejdeme k bohoslužbě slova a tyto postupné kroky završíme poslední 3 měsíce (duben–červen) společnými mšemi svatými. Víme, že pro spoustu rodičů je náročné být s malými dětmi v kostele, přesto si uvědomujeme, jak je důležité, aby i tyto děti byly součástí našeho farního společenství, a proto chceme těmito postupnými kroky děti naučit, jak více a možná v některých případech tišeji :-) prožívat čas s Pánem. Spolčátko, i „přípravka“ v kostele jsou otevřené – nemusíte se nikam přihlašovat, nemusíte chodit pokaždé, ale samozřejmě pravidelnost je žádoucí :-) Ve spolčátku můžete nechat dítko samotné a pak s ním přejít až do kostela, nebo můžete zůstat celou dobu s ním, tak, jak to Vy a Vaše dítko cítíte, v případě potřeby můžete vzít i mladšího sourozence ???? Pokud by Vám to nevycházelo, nemusíte přijít do spolčátka, ale můžete přijít až přímo do kostela, ale opět doporučujeme stihnout obojí :-)

  Pokud byste měli dotazy, kontaktujte Bětku Volfovou, 774 370 898, [email protected]. Začínáme ve čtvrtek 6. října – a už teď se těšíme na každého! Bětka, Barča a otec Kamil

 •  
  MLÁDEŽ DĚKANÁTU ZLÍN
 •  
  SPOLEČENSTVÍ INVITE

  Otevřené společenství stojící na pilířích modlitby (zejména chval), sdílení, společenství a služby.

  Vede - Jana (Janey) Stuchlíková.

   

  https://www.facebook.com/people/Spole%C4%8Denstv%C3%AD-Invite/100084454484770/

 •  
  CHLAPSKÉ SPOLČO - BIBLICKÉ SDÍLENÍ
  Jsme chlapi, kteří hledají cestu jak být blíž Bohu a to skrze sdílení úryvků Bible ve formátu biblických Trií. Náš pohled je ale zaměřený spíše na postoje našich srdcí vůči Bohu, bližním a k sami sobě.  Vede - Pavel Šintál