*  je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání.

*  abyste se účastnili mše svaté, pobožností a duchovních programů skrze televizní, rádiové a internetové přenosy.

*  nařizuji až do odvolání sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.

*  Mimo bohoslužby mají být kostely otevřeny pro osobní modlitbu.

*  Zvu všechny – duchovní i laiky – k vytrvalé modlitbě v domácích komunitách podle učení Ježíše Krista: „Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,19-20).

*  Zvláště zvu ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin, vyhlášené už dříve. Kéž se rodiny v této mimořádné situaci  stávají stále více domácími církvemi, aby tak vytvářely rodinu církve v naší arcidiecézi. K této společné modlitbě je možné zvát i vyzváněním zvonů v našich kostelích (vyjma Velikonočního tridua).

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ (Zpověď)

* Kodex kanonického práva (kán. 960-961) umožňuje v případě fyzické nemožnosti dosáhnout smíření

jiným způsobem, než je zpověď. Pokaždé, když je vážný důvod a není příležitost ke zpovědi, je k

přijetí Boží milosti zapotřebí, aby si věřící „zároveň předsevzal, že jednotlivě vyzná v přikázané době

těžké hříchy, které nyní takto nemůže vyznat“.Katechismus katolické církve v čl. 1452 vysvětluje, že „lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu,milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“.

* Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Jen ti, kteří o ni osobně požádají. Místo zpovědi je: sákristie, zavřený kostel, vhodný venkovní prostor v areálu kostela. Je přitom potřeba dodržet zásady opatrnosti a bezpečnostní pravidla (rouška, vzdálenost 2 metry) jak pro kněze tak pro penitenta.

 

SVÁTOST NEMOCNÝCH

* Pokud by někdo potřeboval sv.nemocných ať dá vědět a příjdu.

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

*Výklad třetího církevního přikázání („Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době“) říká,

že se jedná o časové období od Popeleční středy do Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Vzhledem

k současné situaci usilovně povzbuzuji všechny věřící k duchovnímu svatému přijímání,

kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost.

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

Pokladničky z postní almužny nenosit o květné neděli, ale přinesou se až na první veřejnou bohoslužbu slavenou v kostele. Ratolesti budou k rozebrání po mši sv.( 8:30 hod.) a budou v předsíni kostela.

ZELENÝ ČTVRTEK

…..Na konci mše na památku Večeře Páně

se vynechává průvod a Nejsvětější svátost se uchová ve svatostánku.

VELKÝ PÁTEK

Povzbuďte věřící k adoraci Kříže ve svých domovech.

BÍLÁ SOBOTA

Je vhodné nechat otevřený kostel a v něm je možné vystavit kříž. Sbírka na Boží hrob se ruší.

 

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

doporučuji věřícím obřad požehnání pokrmů doma před velikonoční snídaní.

Obřad požehnání pokrmů doma na Boží hod velikonoční

Žehnání pokrmů

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. 

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

 

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,

ty všechno naplňuješ svým požehnáním;

shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna

děkujeme za tvé dary,

které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,

a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,

aby všechno směrovalo k tvé oslavě.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Ruší se, až se děti vrátí do školy, tak termín 1.sv.přijímání domluví rodiče s panem farářem.

 

  • KŘEST :

Jinak je možné křtít v minimálním společenství jen za přítomnosti rodičů a kmotrů.

 

  • POHŘEB :

Na pohřby existuje státní výjimka, ale je třeba být velmi opatrný a dohodnout se jen na malé

skupině nejbližších. Doporučuji pohřební obřad jen u hrobu. (arcibiskup)

Velikonoce v rodině - úvodní video

Velikonoce v rodině - Zelený čtvrtek

Velikonoce v rodině - Velký pátek

Velikonoce v rodině - Vigilie vzkříšení