Ministranti Velký pátek

Ministranti Velký pátek

Velikonoční triduum

Internetová pomůcka pro ministranty

Velký pátek

Zpět na hlavní stránku


Vyber volitelné možnosti:

Obřad uctívání kříže s křížem zahaleným

Obřad uctívání kříže s křížem nezahaleným

Přisluhuje jáhen

Mikrofonista při zpěvu „Hle, kříž...“

Jednotlivé služby

Nahoře v presbytáři
 • Ministrant 1 – připravuje a uklízí oltář – oltářní plachty, korporály, misky a ostatní nádoby, ...
 • Ministrant 2 – připravuje a uklízí oltář – oltářní plachty, korporály, misky a ostatní nádoby, ...
 • (Ministrant 3 – chystá mikrofon na oltář na pašije a na sv. přijímání, na začátku obchází oltář zprava)
 • Misalista
 • Svíce 1 – nese svíci při přenášení Nejsvětější Svátosti
 • Svíce 2 – nese svíci při přenášení Nejsvětější Svátosti
 • Klapačka 1 – klape při přenášení Nejsvětější Svátosti
 • Klapačka 2 – klape při přenášení Nejsvětější Svátosti
 • Komentátor
 • Zpěvák – zpívá výzvy k přímluvám (pokud to nedělá jáhen nebo kněz)
 • Velká svíce 1 – nese velkou svíci při přinášení kříže, drží kříž při uctívání kříže
 • Velká svíce 2 – nese velkou svíci při přinášení kříže, drží kříž při uctívání kříže
 • Mikrofonista – drží mikrofon knězi (jáhnovi) při zpívání výzev „Hle, kříž...“ (na začátku obchází oltář zprava)
 • Volná místa v presbytáři doplní akolyté podávající svaté přijímání
Dole pod ambonem
 • Ostatní akolyté podávající sv. přijímání
 • Ostatní ministranti
Dole u sakristie
 • Pateny – rozdá pateny u křtitelnice

Průběh obřadů

Průvod k oltáři

Průvod jde ze sakristie přímo k oltáři, bez zvonění.

V průvodu jdou pouze ti, co budou nahoře v presbytáři; ostatní se připraví na svá místa před začátkem obřadů. (Ti, kteří jdou pod ambon, jdou po dvojicích s úklonou na středu.)

Pořadí průvodu:

 • Svíce 1 a svíce 2 (nic nenesou)
 • Ministrant 1 a ministrant 2
 • Misalista a klapačka 1
 • Klapačka 2 a velká svíce 1
 • Velká svíce 2 a Ministrant 3
 • Mikrofonista
 • Akolyté sedící v presbytáři
 • Komentátor
 • Jáhen
 • Kněží

U oltáře se ministranti rozstoupí obvyklým způsobem, ale místo úklony si kleknou (na obě kolena), zatímco kněží a jáhen si lehnou. Zároveň si kleknou také ministranti mimo presbytář a všichni věřící.

Po chvíli tiché modlitby se kněží a jáhen zvednou nejprve na kolena a hned poté společně s ministranty vstanou a jdou na svá místa.

Vstupní modlitba

Neříká se „Modleme se“ – misalista musí hned přijít

1. čtení
Žalm
2. čtení
Zpěv před evangeliem

Ihned, jak začne zpěv, přicházejí do presbytáře čtenáři pašijí, společně se ukloní před oltářem a jdou na místa, odkud budou číst; ministrant 3 nachystá mikrofon na oltář. Pokud čte jáhen, žádá o požehnání jako jindy.

Pašije

Na konci pašijí vypravěč řekne „Slyšeli jsme slovo Boží“. Po skončení pašijí čtenáři odcházejí s úklonou před oltářem. Ministrant 3 sundá mikrofon z oltáře.

Krátká homilie
Chvíle ticha a komentář před přímluvami
Přímluvy

Úvodní výzvy zpívá jáhen nebo lektor od ambonu. Modlitby říká celebrant z misálu od sedes vždy po chvíli tiché modlitby.

Během přímluv všichni stojí.

Odhalování kříže

Po přímluvách odchází jáhen nebo kněz s ministranty, kteří nesou velké svíce, do sakristie. Úklona na středu s jáhnem nebo knězem uprostřed, následně ministranti vedou průvod.

V sakristii vezme zahalený kříž ten, kdo jej přináší, ministranti si zapálí svíce a vrací se do presbytáře.

Celebrant stojí před oltářem a přijme od jáhna kříž.

V presbytáři se svíce postaví čelem ke kříži, zezadu přistoupí mikrofonista a celebrant kříž postupně odhaluje – horní část, pravé rameno a celý kříž. Pokaždé jej kněz pozdvihne, zazpívá „Hle, kříž...“ (mikrofonista drží mikrofon zezadu) a lid odpoví „Klaníme se Ti...“ – ostatní při tom pokleknou a setrvají chvíli v tiché adoraci.

Přinášení kříže

Po přímluvách odchází celebrant, jáhen nebo jiný kněz s ministranty, kteří nesou velké svíce, a mikrofonistou pod kůr. Úklona na středu s knězem (jáhnem) uprostřed, následně svíce vedou průvod.

Pod kůrem vezme nachystaný kříž ten, kdo jej nese, ministranti si zapálí svíce a průvod se vrací k oltáři.

Průvod se třikrát zastaví – pod kůrem, uprostřed kostela a v presbytáři před oltářem – svíce se vždy postaví čelem ke kříži, kněz (jáhen) jej pozdvihne, zazpívá „Hle, kříž...“ (mikrofonista drží mikrofon zezadu) a lid odpoví „Klaníme se Ti...“ – ostatní při tom pokleknou a setrvají chvíli v tiché adoraci. Poté spustí kříž a průvod pokračuje.

Po posledním pozdvihnutí kříže mikrofonista odejde na své místo, ti, co nesou svíce, je postaví po stranách presbytáře na určené místo, převezmou kříž a drží jej uprostřed před oltářem (kříž se opírá o zem, oni jej drží zezadu).

Uctívání kříže

Nejdříve kříž jednotlivě uctí pokleknutím a políbením kněží a jáhen, potom ostatní přisluhující v presbytáři, kteří jej uctí pokleknutím na obě kolena a úklonou hlavy; přicházejí střídavě z levé a pravé strany. Ti, kdo uctí kříž, se poté posadí na své místo.

Následně přicházejí přisluhující, kteří stojí mimo presbytář, a opět jednotlivě uctívají kříž. (Každý vystupuje po schodech až tehdy, když předchozí přislujující sestupuje dolů.)

Nakonec uctí kříž ti, kteří jej drží (střídavě jej chytí vždy jeden z nich a druhý jej jde uctít).

Mezitím se zpívají Improperia. Po jejich skončení se celebrant spolu s ostatními postaví, převezme kříž; všichni si kleknou a celebrant vyzdvihne kříž nad celou farností. Potom se kříž zasadí do stojanu uprostřed před oltářem; celebrant se vrátí na své místo a všichni zůstávají stát.

Při umisťování kříže do stojanu se začne číst Komentář před obřadem svatého přijímání.

Průvod z Getseman

Jáhen Kněz a 2 ministranti, co ponesou svíčky, 2 ministranti s klapačkami (neklapou), scházejí z presbytáře (bez úklony) a společně odcházejí průvodem do Getseman (v pořadí: 2 svíce, 2 klapačky, jáhen kněz). Všichni ostatní mezitím zůstávají stát.

Po příchodu ustoupí ministranti po stranách oltáře (klapačky více na bok), jáhen kněz otevře svatostánek a všichni pokleknou; potom vezme ciborium, ministranti vezmou svíčky a všichni odcházejí zpět k oltáři.

Pořadí průvodu: 2 svíce, 2 klapačky, jáhen kněz.

Klapačky klapou celou dobu, než vyjdou nad schody do presbytáře. Svíce se postaví na oltář (na každou stranu jedna – dopředu do rohů) a klapačky se vrátí na své místo.

Jáhen Kněz položí ciborium na oltář a poklekne (sám).

Příprava oltáře

Během průvodu do Getseman chystají ministranti 1 a 2 oltář. Nejprve plachty, potom korporály, prázdné nádoby a purifikatoria.

Misalista nachystá misál, ministrant 3 nachystá mikrofon.

Otče náš

Po skončení doxologie („Neboť tvé je království...“) si všichni kleknou. Následuje Ecce, Agnus Dei.

Svaté přijímání

Celebrant přijme Tělo Kristovo a Krev Kristovu, po celebrantovi přijímají ostatní kněží; jáhen přijímá od celebranta.

Mezitím přicházejí do presbytáře ostatní akolyté podavájící svaté přijímání (po dvojicích, poklekají před oltářem) a přijmou Tělo Kristovo od celebranta (příp. jáhna).

Mezitím stanovený ministrant rozdává u křtitelnice pateny.

Až všichni akolyté přijmou, podá jim celebrant z oltáře misky, ciboria a kalichy (nikdo kromě kněží by si neměl sám brát nádoby z oltáře) a všichni odcházejí podávat na stanovená místa (někdo podá přisluhujícím v presbytáři).

Podávající na kůru si vždy berou ciborium s víkem, dole pod schody se k nim připojí pateny.

Po ukončení podávání chodí všichni k oltáři k purifikaci. Zbylé hostie se dají do některého ciboria (podle situace). Všichni v presbytáři po přijímání zůstávají stát (protože na oltáři je stále Eucharistie).

Průvod do Getseman

Po skončení purifikace jáhen kněz poklekne, vezme ciborium, příslušní ministranti vezmou z oltáře svíčky, klapačky se zařadí do průvodu a všichni odcházejí do Getseman (v pořadí 2 svíce, 2 klapačky, jáhen kněz). Tam položí svíčky, ministranti se rozestoupí podobně jako poprvé, jáhen kněz uloží do dřevěného svatostánku Nejsvětější Svátost a všichni pokleknou.

Jáhen Kněz zamkne svatostánek (svíčky se tam nechají) a všichni se průvodem vracejí k oltáři (ve stejném pořadí). Klapačky neklapou), před oltářem se neuklánějí.

Obnažení oltáře

Jakmile odejde průvod, z oltáře se sklidí misál, mikrofon a plachty.

Modlitba po sv. přijímání
Modlitba nad lidem

Místo požehnání. JáhenCelebrant může věřící vyzvat: „Skloňte se před Bohem...“

Následuje komentář. Ostatní se zatím připraví k pokleknutí (včetně ministrantů mimo presbytář, kteří se rozestoupí pod schody).

Pokleknutí a odchod

Před odchodem všichni ministranti společně s celebrantem pokleknou a odcházejí průvodem do sakristie (nejprve ti, co stojí dole).


Autoři textů: Martin J., Michal J., Pavel G.