Ministranti Zelený čtvrtek

Ministranti Zelený čtvrtek

Velikonoční triduum

Internetová pomůcka pro ministranty

Zelený čtvrtek

Zpět na hlavní stránku


Vyber volitelné možnosti:

Obřad umývání nohou

Přisluhuje jáhen

Jeden koncelebrant

Jednotlivé služby

Nahoře v presbytáři
 • Misalista – drží také knížku přímluv, nese do Getseman přenosný mikrofon a texty na adoraci
 • Ministrant 1 – připravuje oltář a uklízí nádoby po přijímání, zvoní při Gloria a má také klapačku, drží lavabo
 • Ministrant 2 – připravuje oltář a uklízí nádoby po přijímání, zvoní při Gloria a má také klapačku
 • Velum – dává celebrantovi velum a následně mu jej odebírá při přenesení NSO do Getseman
 • V závislosti na přítomnosti jáhna nebo koncelebrantů zde mohou sedět také ceroferáři nebo jiný ministrant
Dole pod ambonem
 • Krucifer – nese kříž (v průvodu na začátku, v průvodu do Getseman a z Getseman)
 • Ceroferář 1 – nese svíci (v průvodu na začátku, při evangeliu, v průvodu do Getseman)
 • Ceroferář 2 – nese svíci (v průvodu na začátku, při evangeliu, v průvodu do Getseman)
 • Konvičky – přebírá od celebranta konvičky při přinášení darů a následně mu je podává k nalití do kalicha (pokud to nedělá jáhen), umývá celebrantovi ruce a po přijímání podle potřeby nalévá vodu do nádob k purifikaci
  Po přinesení darů zůstává v presbytáři
 • Komentátor
 • Přímluvy (pokud je nečte jáhen)
 • Akolyté podávající sv. přijímání (včetně těch, kteří drží kalichy)
 • Ostatní ministranti
Nahoře v presbytáři

Do skončení obřadu umývání nohou sedí v presbytáři pouze misalista, krucifer a ceroferáři (podle volných míst příp. klapačky)

 • Misalista – drží také knížku přímluv, nese do Getseman přenosný mikrofon a texty na adoraci
 • Klapačka 1
 • Klapačka 2
 • Ministrant 1 – připravuje oltář a uklízí nádoby po přijímání
 • Ministrant 2 – připravuje oltář a uklízí nádoby po přijímání
 • Lavabo – drží lavabo
 • Konvičky – přebírá od celebranta konvičky při přinášení darů a následně mu je podává k nalití do kalicha (pokud to nedělá jáhen), umývá celebrantovi ruce a po přijímání podle potřeby nalévá vodu do nádob k purifikaci
 • Velum – dává celebrantovi velum a následně mu jej odebírá při přenesení NSO do Getseman
 • Krucifer – nese kříž (v průvodu na začátku, v průvodu do Getseman a z Getseman)
 • Ceroferář 1 – nese svíci (v průvodu na začátku, při evangeliu, v průvodu do Getseman)
 • Ceroferář 2 – nese svíci (v průvodu na začátku, při evangeliu, v průvodu do Getseman)
 • Komentátor
 • Přímluvy (pokud je nečte jáhen)
 • Akolyté podávající sv. přijímání (podle počtu zbývajících míst)
Dole pod ambonem
 • Akolyté podávající sv. přijímání (včetně těch, kteří drží kalichy)
 • Ostatní ministranti
Nahoře v presbytáři
 • Misalista – drží také knížku přímluv, nese do Getseman přenosný mikrofon a texty na adoraci
 • Klapačka 1
 • Klapačka 2
 • Ministrant 1 – připravuje oltář a uklízí nádoby po přijímání
 • Ministrant 2 – připravuje oltář a uklízí nádoby po přijímání
 • Ministrant 3 – přemístí sedes během obřadu umývání nohou
 • Lavabo – drží lavabo
 • Konvičky – přebírá od celebranta konvičky při přinášení darů a následně mu je podává k nalití do kalicha (pokud to nedělá jáhen), umývá celebrantovi ruce a po přijímání podle potřeby nalévá vodu do nádob k purifikaci
 • Velum – dává celebrantovi velum a následně mu jej odebírá při přenesení NSO do Getseman
 • Krucifer – nese kříž (v průvodu na začátku, v průvodu do Getseman a z Getseman)
 • Ceroferář 1 – nese svíci (v průvodu na začátku, při evangeliu, v průvodu do Getseman)
 • Ceroferář 2 – nese svíci (v průvodu na začátku, při evangeliu, v průvodu do Getseman)
 • Komentátor
 • Přímluvy (pokud je nečte jáhen)
 • Akolyté podávající sv. přijímání (podle počtu zbývajících míst)
Dole pod ambonem
 • Akolyté podávající sv. přijímání (včetně těch, kteří drží kalichy)
 • Ostatní ministranti
Nahoře v presbytáři
 • Misalista – drží také knížku přímluv, nese do Getseman přenosný mikrofon a texty na adoraci
 • Klapačka 1
 • Klapačka 2
 • Ministrant 1 – připravuje oltář a uklízí nádoby po přijímání
 • Ministrant 2 – připravuje oltář a uklízí nádoby po přijímání
 • Lavabo – drží lavabo
 • Konvičky – přebírá od celebranta konvičky při přinášení darů a následně mu je podává k nalití do kalicha (pokud to nedělá jáhen), umývá celebrantovi ruce a po přijímání podle potřeby nalévá vodu do nádob k purifikaci
 • Velum – dává celebrantovi velum a následně mu jej odebírá při přenesení NSO do Getseman
 • Krucifer – nese kříž (v průvodu na začátku, v průvodu do Getseman a z Getseman)
 • Ceroferář 1 – nese svíci (v průvodu na začátku, při evangeliu, v průvodu do Getseman)
 • Ceroferář 2 – nese svíci (v průvodu na začátku, při evangeliu, v průvodu do Getseman)
 • Komentátor
 • Přímluvy (pokud je nečte jáhen)
 • Akolyté podávající sv. přijímání (podle počtu zbývajících míst)
Dole pod ambonem
 • Akolyté podávající sv. přijímání (včetně těch, kteří drží kalichy)
 • Ostatní ministranti
Dole u sakristie
 • Turifer – nosí kadidelnici
 • Navikulář – nosí loďku (chodí po levé ruce turifera)
 • Zvonky dole (u vchodu do sakristie)
 • 3 ministranti zajišťující obřad mytí nohou – přinášejí a odnášejí lavor, džbán s vodou a ručníky
 • Pateny – rozdá pateny u křtitelnice
 • Ceremonář

Průběh obřadů

Průvod k oltáři

Kolem kostela hlavním vchodem, u sakristie zvoní kostelník nebo jiný přisluhující.

Pořadí průvodu:

 • Turifer a navikulář
 • Krucifer a ceroferáři
 • Přisluhující v presbytáři dle stanoveného pořadí
 • Ostatní přisluhující dle stanoveného pořadí
 • Apoštolové
 • Jáhen
 • Celebrant s koncelebrantem

Po příchodu k oltáři se postaví kříž do stojanu a svíce kolem něho.

Ministranti a apoštolové a apoštolové v presbytáři se rozestaví obvyklým způsobem kolem oltáře.

Ostatní se odpojí z průvodu pod schody a jdou na svá místa (pod ambonem; kromě těch, kteří stojí u sakristie).

Ministranti, kteří se po umývání nohou přemisťují do presbytáře, se rozestaví po obou stranách pod presbytářem (6+6).

Všichni se ukloní (ti, co něco drží v rukou – pouze úklona hlavy), celebrant kněží a jáhen políbí oltář, všichni jdou na svá místa (apoštolové sedí po obou stranách oltáře, ministranti za oltářem) (apoštolové sedí po obou stranách oltáře, ministranti za oltářem).

Ministranti, kteří se po umývání nohou přemisťují do presbytáře, zaujmou rezervovaná místa v 1. lavici.

Krucifer a ceroferáři opouštějí presbytář se společnou úklonou před oltářem a jdou na svá místa pod ambon

Okouření oltáře

Turifer a navikulář si nechají od celebranta nasypat kadidlo, potom mu přes jáhna podají kadidelnici.

Celebrant s jáhnem obejde a okouří oltář (jáhen jde před ním), okouří přitom i kříž, potom opět předá přes jáhna kadidelnici.

Potom turifer s navikulářem odcházejí, před oltářem úklona hlavy, obrat čelem k sobě (ten dělá vždy jakákoli dvojice, pokud se společně obrací před oltářem) a odchod dolů.

Pozdrav kněze
Úkon kajícnosti
Kyrie
Gloria

Po úvodním zvolání Sláva na výsostech Bohu začnou zvonit dva ministranti nahoře v presbytáři na malé zvonky a jeden dole na zvonky u vchodu do sakristie, zároveň preluduje varhaník. Na pokyn ceremonáře (který musí odhadnout blížící se konec preludia) přestanou zvonit, potom schola a lid pokračují ve zpěvu. Po celou dobu chvalozpěvu vyzvánějí všechny kostelní zvony.

Na zvonky zvoní klapačky, pokud sedí v presbytáři, jinak zvoní misalista s kruciferem.

Vstupní modlitba
1. čtení
Žalm
2. čtení
Sloka písně před evangeliem

Ihned, jak začne zpěv, přicházejí do presbytáře turifer a navikulář, ukloní se před oltářem, jdou k celebrantovi, pokleknou, nechají si nasypat kadidlo a odcházejí k ambonu (s úklonou před oltářem).

Poté jáhen požádá celebranta o požehnání a odejde k ambonu.

Poté celebrant také odchází k ambonu.

Mezitím ceroferáři přicházejí z pod ambonu do presbytáře, ukloní se před oltářem, vezmou svíčky od kříže a postaví se k ambonu po stranách (čelem k ambonu).

Okouření evangelia

Po odpovědi lidu „Sláva Tobě, Pane“ jáhen kněz okouří evangelium.

Evangelium

Po skončení evangelia jáhen kněz odchází na své místo (pokud zároveň nemá homilii od ambonu), následně ministranti postaví svíce opět kolem kříže a odcházejí na svá místa, po nich odcházejí i turifer a navikulář.

Homilie
Chvíle ticha a komentář

Nejpozději nyní se připraví teplá voda do džbánu a 3 ministranti, kteří zajišťují obřad mytí nohou.

Celebrant odchází do sakristie odložit mešní roucha, příp. si může obléci zástěru.

Z presbytáře odchází 12 ministrantů (všichni kromě těch, kteří jsou výslovně stanoveni):
Přistoupí ke schodku, společně se ukloní, sbíhavě seřadí průvod a zaujmou místa v 1. lavici místo apoštolů, kteří odcházejí do presbytáře a zaujmou 6+6 míst po stranách presbytáře.

Mezitím misalista přemístí sedes ze svého místa na schodek u oltáře.

Mezitím krucifer přemístí sedes ze svého místa na schodek u oltáře.

Mezitím ministrant 3 přemístí sedes ze svého místa na schodek u oltáře.

Komentátor čte komentář před umýváním nohou.

Umývání nohou

Určení ministranti přinášejí ze sakristie lavor, džbán s vodou a ručníky a jdou v průvodu s knězem. Rozestoupí se před oltářem a společně s knězem se ukloní. Podle potřeby zůstane v presbytáři jeden nebo dva ministranti, kteří pomohou knězi s umýváním nohou.

Každá z osob, jimž se budou umývat nohy, si zuje jednu botu a ponožku, postupně položí nohu do lavoru, celebrant ji polije vodou (může ji i políbit) a osuší ručníkem.

Po umývání nohou

Jakmile jsou umyty nohy poslednímu apoštolovi, přijdou ministranti odnést džbán, lavor a ručníky.

Vzápětí odcházejí apoštolové z presbytáře a 12 ministrantů přichází na svá místa – průvod se seřadí dle zasedacího pořádku. Po příchodu do presbytáře si stoupnou ke schodku a provedou společnou úklonu. Poté se mohou posadit.

Vzápětí odcházejí apoštolové z presbytáře a 12 ministrantů se vrací průvodem zpět obdobně, jak odešli – průvod se seřadí dle zasedacího pořádku. Po příchodu do presbytáře si stoupnou ke schodku a provedou společnou úklonu. Poté se mohou posadit.

Stanovený minsitrant přemístí sedes zpět na své místo.

Přímluvy

Úvod a závěrečnou modlitbu čte celebrant od sedes, přímluvy čte jáhen nebo lektor od ambonu.

Přinášení obětních darů

Pro dary jde dolů celebrant s jáhnem nebo ministrantem. Mezitím se na oltář chystají korporály, misky a ciboria s hostiemi a všechny kalichy i s palami.

Po přinesení darů jáhenkněz nalije víno a vodu do hlavního kalichu a vodu do ostatních kalichů, v nichž už víno je.

Schola zpívá Kde je opravdová láska.

Okouření obětních darů

Při nalévání vody do kalichů přicházejí do presbytáře turifer a navikulář, ukloní se před oltářem a zaujmou obvyklé místo, kde jim celebrant nasype kadidlo. Následně mu přes jáhna podají kadidelnici. Celebrant okouří obětní dary, spolu s jáhnem obejde a okouří oltář a kříž.

Potom předá kadidelnici jáhnovi. Ten okouří celebranta (před i po okouření vždy úklona hlavy) a společně všechny koncelebranty, potom jde s turiferem i navikulářem před oltář. Ukloní se společně čelem k lidem, okouří je a znovu se ukloní. Všichni se otočí k oltáři, ukloní se a turifer s navikulářem odejdou do sakristie.

Potom předá kadidelnici turiferovi. Ten okouří celebranta (před i po okouření vždy úklona hlavy) a následně koncelebranta, potom jde spolu s navikulářem před oltář. Ukloní se společně čelem k lidem, okouří je a znovu se ukloní. Otočí se k oltáři (otáčejí se čelem k sobě), ukloní se a odejdou do sakristie.

Před okouřením lidu všichni v presbytáři vstanou.

Lavabo

Po okouření oltáře se na něj nachystá misál a ihned po okouření celebranta jsou mu umyty ruce.

Modlitba nad dary

Po jejím skončení nastupuje misalista na asistenci; stojí nalevo za knězem, při otáčení stránek přikročí a levou rukou otočí stránku.

Preface 1. o eucharistii
Sanctus
Eucharistická modlitba

Pokud se užije 1. eucharistická modlitba, musí mít misalista připravenu záložku na vlastní texty od „V tomto společenství...“ až do proměňování.

Misalista klečí od chvíle, kdy celebrant vztahuje ruce nad dary, do jeho zvolání „Tajemství víry“. Mezitím vstává pouze, pokud je nutné otočit stránku v misále (tj. při 1. eucharistické modlitbě po proměnění chleba, a to během pokleknutí celebranta).

Proměňování

Turifer a navikulář mají zjištěno, jaká je eucharistická modlitba, aby přišli ve správnou chvíli.

Před odchodem ze sakristie si nasypou kadidlo, přijdou do presbytáře, kleknou uprostřed před oltářem na schodek (předtím se neuklánějí). Při pozdvihování okuřují směrem na hostii a kalich. Jakmile skončí Tajemství víry vstanou a odcházejí (opět bez úklony).

Při pozdvihování se nezvoní, ale klape na klapačky (vždy 3x dvojité klepnutí).

Otče náš
Pozdravení pokoje

Ihned po pozdravení pokoje se dají na oltář všechny prázdné misky a ciboria.

Svaté přijímání

Celebrant přijme Tělo Kristovo a Krev Kristovu. Po něm přijímají i ostatní kněží. Celebrant podá Tělo a Krev Kristovu jáhnovi.

Do presbytáře přicházejí podávající a ti, kteří budou držet kalichy (vždy po dvojicích s pokleknutím před oltářem); přijímají Tělo Kristovo a Krev Kristovu (zároveň přijímají i apoštolové).

Mezitím stanovený ministrant rozdává u křtitelnice pateny.

Až všichni akolyté přijmou, podá jim celebrant z oltáře misky, ciboria a kalichy (nikdo kromě kněží by si neměl sám brát nádoby z oltáře) a všichni odcházejí podávat na stanovená místa (někdo podá přisluhujícím v presbytáři).

Podle situace ti, kteří jdou podávat na kůr a ke svatostánku, si vezmou ciborium až ze svatostánku, podávající na kůru si vždy berou ciborium s víkem, dole pod schody se k nim připojí pateny.

Po ukončení podávání chodí všichni k oltáři k purifikaci. Ten, kdo podával u svatostánku, přinese pak na oltář i pyxidu (také ona se vyprázdní). Nespotřebované hostie se dají do velkého ciboria, které zůstává na oltáři. Z oltáře se sklidí misál, paly, purifikatoria a kalich celebranta.

Všichni v presbytáři by si po přijímání měli sednout až společně s celebrantem (protože na oltáři zůstává Eucharistie).

Modlitba po sv. přijímání

Komentář před průvodem do Getseman

Během komentáře přicházejí do presbytáře turifer a navikulář. Po nich také krucifer a ceroferáři. Zároveň se celebrant přesune za oltář, kde nasype kadidlo.

Průvod do Getseman

Po skončení komentáře si všichni společně kleknou, celebrant (vkleče) okouří Nejsvětější Svátost a vrátí kadidelnici turiferovi. Ihned poté dostane na ramena velum, vstane (pouze on) a přikryje ciborium víčkem. Jakmile zdvihne ciborium z oltáře, všichni se postaví a (kromě apoštolů) odcházejí z presbytáře. začne řadit průvod.

Pod presbytářem ceremonář řadí průvod v tomto pořadí: ceremonář, krufifer a ceroferáři, všichni ostatní přisluhující, misalista, klapačky, jáhen, koncelebrant, turifer a navikulář – až zde!!, celebrant s Nejsvětější Svátostí, velum.

Misalista s sebou bere přenosný mikrofon, příp. texty na adoraci.

Jakmile je průvod seřazen a rozejde se, začnou klapat klapačky, dokud nepřijdou do Getseman.

Uložení Nejsvětější Svátosti a adorace

Po příchodu do Getseman krucifer ustoupí stranou a zůstává stát po celou adoraci (nalevo od oltáře s křížem otočeným k lidu). Svíčky jsou postaveny na zem po stranách Getsemanské zahrady. Ministranti se pokud možno postaví napravo od oltáře a ostatní se rozestoupí.

Turifer, navikulář s jáhnem a celebrant s Nejsvětější Svátostí projdou až před svatostánek, celebrant uloží Nejsvětější Svátost a poklekne. Spolu s ním si kleknou všichni ostatní, odebere se mu velum. Následně (vkleče) nasype kadidlo a okouří Nejsvětější Svátost, vrátí kadidlo a zamkne svatostánek. Následuje krátká adorace.

Průvod z Getseman

Po skončení adorace se všichni postaví, společně pokleknou a průvod odchází. Hořící svíce se nechávají v Getsemanech.

Pořadí průvodu – ceremonář, turifer a navikulář, krucifer, ostatní přisluhující podle toho, jak kdo stojí (klapačky neklapou), jáhen, koncelebrant, celebrant.

Průvod jde přímo do sakristie bez úklony u hlavního oltáře.

Obnažení oltáře

Bezprostředně po skončení obřadů vyjde celebrant s jáhnem, příp. s koncelebrantem nebo s dalšími přisluhujícími do presbytáře a sundají plachty z oltáře a odnesou oltářní svíce. Současně čte komentátor komentář při obnažování oltáře.


Autoři textů: Martin J., Michal J., Pavel G.