Mladý cestovatel Nezbeda se při svých toulkách biblickou krajinou potkal s mnohými postavami, o kterých jsi už taky možná slyšel. Rád by Tě nejen s nimi seznámil. Z rozhovoru jistě poznáš, o koho se jedná, a když budeš při nedělní mši dobře poslouchat, snadno rozluštíš souřadnice, které Tě zavedou k dalším zajímavým lidem či místům. :-)

Velký prorok

Velký prorok

Během pobytu v Jeruzalémě jsem se doslechla o jednom prorokovi. Prý ve městě působí rozruch a už mnoha lidem leze na nervy. Pořád vyhlašuje nějaké soudy a dokonce snad chodil po městě tři roky nahý. Rozhodla jsem se vyhledat ho a zjistit, jestli je to jen nějaký blázen, anebo jestli nám má tento muž opravdu co říct. Přesto, že se mi dostalo jen velmi všeobecného popisu, našla jsem ho celkem snadno. Nedaleko chrámu totiž stál hlouček lidí a muž uprostřed vykřikoval: „Hle, Hospodin vyplení zemi a zpustoší ji, rozvrátí její tvářnost a rozpráší její obyvatele. Bude na tom stejně lid i kněz, otrok i jeho pán, služka i její paní, kupující i prodavač, věřitel i dlužník, lichvář i zadlužený…“ Bylo jasné, že je to ten, kterého hledám. Když skončil a hlouček lidí se rozešel, neváhala jsem a oslovila ho.

Pokoj vám. Slyšela jsem, co jste povídal. Proč ta silná slova?

Já jsem si je nevymyslel. Hospodin mě poslal, abych lid varoval. Říkám jen slova, která mi vkládá do úst. Ne všechna slova jsou tak přísná. Je to zvláštní, ale lidé mi vyčítají, že prorokuji soudy, a přitom slova zaslíbení ani nevnímají.

Jak to přijde, že se člověk stane prorokem?

Nevím, jak jiní… Ke mně promluvil Bůh. Stalo se to v roce, kdy zemřel král Uzijáš. Spatřil jsem Boha v jeho slávě, obklopeného serafy. Jeden z nich se dotkl mých rtů žhavým uhlíkem. Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ Někdy přemýšlím, jestli to nebylo příliš unáhlené, ale v každém případě jsem si jist, že to bylo správné rozhodnutí. I za tu cenu, že mě dnes lidé nemají příliš v oblibě.

Vy asi nemáte rodinu, že?

Ale ano, mám. Má žena je také prorokyně a mám dva syny. První se jmenuje Šearjašúb, tj. „Zůstatek se vrátí“ – to jméno připomíná Boží milosrdenství – a druhý „Rychle za kořistí spěchá lupič“. Tak ho pojmenoval Hospodin. To jméno má být varováním před asyrským králem, který připraví Damašek o jeho bohatství a odnese si kořist ze Samaří.

Říkal jste, že nemluvíte jen o soudech, ale i o Božích zaslíbeních. Jaká máte slova o naději?

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist… Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Hospodin zaslíbil svému lidu spasitele. Mám toho na srdci ještě hodně, ale mám za to, že pokud hledáš povzbuzení, tak to je ono.

Poděkovala jsem za rozhovor a šla svou cestou. Zase mám na chvíli o čem přemýšlet. Jedno je ale jisté: ten muž je jistě Boží prorok.

Pokud nevíš, jak se jmenoval muž, se kterým jsem hovořila, zalistuj trochu v Bibli. Tento prorok napsal celou jednu starozákonní knihu, která má 66 kapitol a je po něm pojmenovaná. Zaslíbení o Spasiteli najdeš v kapitole 9.

 

Dnešní GPS souřadnice tě zavedou na místo, kde potkáš dva svaté, s nimiž ses už během biblických pátrání setkal/a. Společné mají např. to, že obě postavy drží na rukou našeho Spasitele, o němž mluvil dnešní prorok. A navíc se jedná o místo s krásným výhledem na naše město, které můžeš vložit do modlitby a zkusit odhadovat, jaké plány má Pán s ním i s Tebou ;-)

N (b-1)°1c.185a7', E 17°4a.80c(b-10)'

a=? Počet dětí „velkého proroka“.

b=? Kapitola z knihy tohoto proroka, v níž popisuje své trápení i velkou naději: „Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou, ale vím, že nebudu zahanben.“

c=2*a

Nacházíme se ve Svatém týdnu. Pomodli se z daného místa za všechny obyvatele našeho města, aby je Ježíš vedl ke svatosti. ;-)

 

 

vytvořeno ve spolupráci s časopisem Nezbeda.