Letos poprvé jsme slavili Neděli Božího slova, kterou ustanovil papež František apoštolským listem „Aperuit illis“. Nejedná se však jen o nějakou formální listinu, ale velmi podnětný spis, který si zaslouží důkladnější pročtení. Nechme se vyburcovat těmito řádky a pozvěme Ducha Svatého, ať z nás činí Kristovy učedníky, jakými byli ti na cestě do Emauz.

Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu“ (Lk 24,45); jedno z posledních setkání zmrtvýchvstalého Pána před jeho nanebevstou­pením. Ukázal se shromážděným učedníkům, lámal s nimi chléb a otevřel jejich mysl moudrosti Písma svatého. Ježíš odhaluje vystra­šeným a zklamaným mužům smysl velikonočního tajemství: podle Otcova záměru od věčnosti musel trpět a pak vstát z mrtvých, aby přinesl obrácení a odpuštění hříchů (srov. Lk 24,26.46–47); slibuje jim dar Ducha Svatého, který jim dá sílu svědčit o tomto tajemství spásy (srov. Lk 24,29).

Vztah mezi Zmrtvýchvstalým, společenstvím věřících a Písmem svatým je pro naši identitu zcela zásadní. Písmo svaté nelze pochopit do hloubky bez Pána, který nás je učí poznávat. Stejně důležité je to i naopak: bez Písma svatého nedokážeme porozumět Ježíšovu poslání a poslání jeho církve ve světě. Svatý Jeroným oprávněně konstatuje: „Neznalost Písma je neznalost Krista“ (CCL 73,1).

 

Na doplnění se chci podělit o inspirativní text z komentáře svatého jáhna Efréma k evangelní harmonii „Diatessaron“:

Boží slovo je nevyčerpatelným zdrojem života

Bože, kdo by mohl zcela proniknout byť jen jediný z tvých výroků? Toho, co zůstává mimo, je mnohem víc než toho, co jsme s to pojmout. Je to, jako když žízniví pijí z pramene.

Ten, kdo má žízeň, se přece raduje z toho, že může pít, a nermoutí se z toho, že nemůže vypít celý pramen. Pramen má zdolat tvou žízeň, a ne aby tvá žízeň zdolala pramen.

Děkuj za to, cos dostal, a nelituj toho, co zůstalo zatím nevyužito. Cos dostal a čehos dosáhl, je tvůj podíl; co zbylo, je tvé dědictví. Cos nemohl pro svou nedostatečnost dostat najednou, dostaneš jindy, jen když vytrváš. Nechtěj ve své chtivosti zhltnout naráz, co najednou zhltnout nelze. Ale také nebuď líný postupně čerpat z toho, co můžeš.